Prefectul județului Galați a solicitat anularea HCL 157/2017 privind aprobarea unor măsuri legate de sistemul centralizat de alimentare cu energie termică

Distribuie articolul

Prefectul județului Galați, Gabriel Aurelian Panaitescu, a transmis, pe 10 mai 2017, către Tribunalului Galați – Secția Contencios Administrativ și Fiscal, o cerere de chemare în judecată a Consiliului Local al municipiului Galați, prin care solicită anularea Hotărării Consiliului Local nr. 157 din 12.04.2017 privind aprobarea unor măsuri legate de sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, întrucât aceasta a fost adoptată încălcând prevederile mai mai multor acte normative. Hotărărea Consiliului Local nr. 157 a fost comunicată Instituției Prefectului – județul Galați pe 26 aprilie 2017.

Potrivit prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, alimentarea cu energie termică în sistem centralizat face parte din categoria serviciilor comunitare de utilităţi publice, prin care se asigură satisfacerea nevoilor esenţiale de utilitate şi interes public general cu caracter social ale colectivităţilor locale cu privire la activităţile strict prevăzute de lege. De asemenea, Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, modificată şi completată prin Legea nr. 187/2012 prevede că „înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul serviciului public de alimentare cu energie termică constituie obligaţii ale autorităţilor administraţiei publice locale.” Aşadar, înfiinţarea şi funcţionarea corespunzătoare a unui astfel de serviciu public reprezintă o obligaţie a autorităţilor administraţiei publice locale sau, după caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, iar activităţile ce vizează organizarea şi funcţionarea acestui serviciu trebuie să aibă în vedere interesul general al colectivităţilor locale, care este prioritar.

În primul rȃnd, măsura nu îndeplineşte condiţiile de legalitate, întrucȃt legislaţia în acest domeniu nu prevede posibilitatea de a „suspenda” un astfel de serviciu, această noţiune nefiind întȃlnită în cuprinsul Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, modificată şi completată prin Legea nr. 187/2012. Autoritatea locală a aprobat suspendarea serviciului începȃnd cu data de 01.05.2017, fără a preciza un termen limită pȃnă la care această întrerupere a serviciului operează, lăsȃnd utilizatorii serviciului într-o stare de incertitudine cu privire la data la care furnizarea energiei termice va fi reluată.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, serviciile de utilităţi publice au caracter permanent şi regim de funcţionare continuu, autorităţile care le conduc şi coordonează fiind obligate să identifice soluţii de asigurare a funcţionării corespunzătoare a acestora. Astfel, de la această regulă legiuitorul a înţeles să prevadă în mod strict şi limitativ condiţiile în care serviciul public de alimentare cu energie termică poate fi întrerupt, şi anume doar în situaţii de forţă majoră, de avarii, precum şi în perioadele programate pentru revizie.

De asemenea, conform prevederilor Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale le revine obligaţia de a elabora şi aproba strategii proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor.

Autoritatea deliberativă a adoptat măsura suspendării serviciului de furnizare a energiei termice fără ca în prealabil să fi elaborat şi aprobat o astfel de strategie proprie, care ar fi putut oferi soluţii de evitare a situaţiilor în care furnizarea energiei termice în sistem centralizat să fie sistată.

Prin întreruperea furnizării energiei termice către beneficiari, au fost încălcate şi prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care dispun că, în exercitarea atribuţiilor privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni, consiliul local asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local.

Prin aceeași hotărâre, s-au aprobat și măsuri de conservare a bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a municipiului Galaţi, aferente serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, precum şi preluarea parţială a acestora de către societatea Apă-Canal S.A. Galaţi, fără o inventariere şi descriere a acestor bunuri, lipsind astfel actul adoptat de claritate şi predictibilitate. Mai mult decât atât, articolul 4 din HCL 157/2017, ridică probleme de cvorum, întrucât, potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie.” Pentru aprobarea unei astfel de hotărȃri, era nevoie de un cvorum de minim 2/3 din numărul total al consilierilor în funcţie, respectiv de 18 voturi „pentru”, hotărârea fiind adoptată cu un număr de 16 voturi „pentru” din totalul de 26 de consilieri în funcţie.

Potrivit Constituției României și Legii 554/2004 a contenciosului administrativ, actul atacat este suspendat de drept până la soluționarea cauzei.

Distribuie articolul

You May Also Like